Logo szkoły

Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 11
im. Marii Dąbrowskiej w Tarnowie

Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Klasy autystyczne

Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 11 w Tarnowie w roku szkolnym 2011/2012 otworzyła pierwszą klasę dla dzieci z autyzmem, w tym zespołem Aspergera.

klasa dzieci z autyzmem

Jako szkoła integracyjna zapewniamy:  

– odpowiednie warunki do nauki – klasy liczą od 2 do 4 uczniów;
– pomoc nauczycieli specjalistów podczas zajęć edukacyjnych;
– opiekę i wparcie pedagoga szkolnego;
– zajęcia rewalidacyjne z oligofrenopedagogiem;
– zajęcia logopedyczne;
– zajęcia integracji sensorycznej;
– zajęcia rewalidacji korekty wad postawy; DSCN0314
– zajęcia prowadzone metodą Tomatisa;
– zajęcia komputerowe;
– zajęcia rozwijające zainteresowania.

 

W ramach oferty opiekuńczo – wychowawczej uczniowie korzystają:

– ze stołówki szkolnej;
– opieki pielęgniarki szkolnej.

 


Uczniowie mają swoją klasę odpowiednio przystosowaną i wyposażoną.
Sprzęt multimedialny pozwala na pracę na wysokim poziomie. Znajduje się w niej komputer „All in One” z dotykowym monitorem, wbudowanymi: kamerą, mikrofonem, głośnikami, a także bezprzewodowymi: klawiaturą oraz myszą. DSCN0322Specjalistyczny sprzęt wyposażony jest w programy skierowane do uczniów niemówiących, korzystających z alternatywnych i wspomagających metod komunikacji. Pracownia dysponuje syntezatorem mowy Text to Speech IVONA Reader z głosami polskimi oraz angielskimi – brytyjskimi, programami: IVONA MiniReader, Azahar. Korzystamy z zestawu Piktogramów, symboli PSC oraz Mówika. Sprzęt ten wykorzystujemy w pracy z dziećmi na zajęciach dydaktycznych oraz podczas zajęć rewalidacyjnych i logopedycznych. Sale lekcyjne posiadają bogato wyposażone kąciki czytelnicze, matematyczne, muzyczne, a także dużą ilość różnorodnych pomocy dydaktycznych i gier. Dodatkowo dysponujemy zapleczem z wydzielonym miejscem do relaksacji, gdzie uczniowie mają możliwość wyciszenia się i odpoczynku. Tak przygotowane klasy pozwalają na wszechstronne stymulowanie rozwoju uczniów i wychodzenie naprzeciw ich potrzebom. W klasie uczy jeden nauczyciel. Podczas zajęć towarzyszy mu i wspiera w działaniach nauczyciel rewalidator. W trakcie przerw uczniowie integrują się z rówieśnikami oraz są pod stałą opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne i nauczycieli dyżurujących.

Proces edukacyjny w klasie przebiega w tempie odpowiadającym uczniom. Edukacja każdego z nich oparta jest na programie nauczania, dostosowanym do jego indywidualnych potrzeb i możliwości oraz na podstawie opracowanych Indywidualnych Programach Edukacyjno – Terapeutycznych. W pracy stosujemy elementy metody behawioralnej, metody Weroniki Sherborne, edukacyjnego modelu wykorzystującego rysunki i klocki Lego. Widać postępy edukacyjne uczniów, opanowanie podstawowych umiejętności i wiadomości szkolnych, a także terapeutyczne głównie w zakresie zachowań społecznych, komunikacji, nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, tworzenia prawidłowych relacji nauczyciel – uczeń oraz rozumienia i przestrzegania norm oraz zasad obowiązujących w grupie rówieśniczej.

Uczniowie uczestniczą we wszystkich uroczystościach szkolnych i klasowych.DSCN9907 Wspólnie z innymi klasami wychodzą do kina, teatru, muzeum oraz wyjeżdżają na wycieczki. Dzieci wspólnie wykonują różne zadania, uczą się pracy w grupach, uczestniczą w zabawach integrujących zespół klasowy, wraz z nauczycielem przygotowują i spożywają posiłki. W klasach organizowane są imprezy okolicznościowe takie jak: urodziny uczniów, spotkania wigilijne, dzień dziecka, itp. We wszystkie wymienione uroczystości angażują się nie tylko dzieci i nauczyciele, ale również rodzice.