Logo szkoły

Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 11
im. Marii Dąbrowskiej w Tarnowie

Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo!

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych pracowników szkoły, uczniów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych jest Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 11 im. Marii Dąbrowskiej z siedzibą przy ulicy Mościckiego 177 A, 33 – 100 Tarnów, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły – Elżbietę Wójcik.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e – mail: dyrsp11@umt.tarnow.pl

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f w/w rozporządzenia w celu realizacji zadań statutowych i ustawowych szkoły.

4. Dane osobowe będą udostępniane odbiorcom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również przekazywane podmiotom, którym Administrator zleci wykonywanie usług na podstawie zawartej umowy powierzenia.

5. Pozyskane od Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w obowiązujących przepisach prawa.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

  • prawo dostępu do swoich danych (zgodnie z art. 15 RODO)
  • prawo do sprostowania bądź uzupełnienia danych (zgodnie z art. 16 RODO)
  • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym” – zgodnie z art. 17 RODO)
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO)
  • prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO)
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie art. 21 RODO)
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (zgodnie art. 7 RODO)
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy w/w rozporządzenia

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne (w przypadku udzielenia zgody), zaś w pozostałych przypadkach obowiązkowe, gdyż wynika z obowiązujących przepisów prawa.

8. Dane osobowe nie podlegają przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany oraz nie będą poddawane procesowi profilowania.

 

Administrator Danych Osobowych