Logo szkoły

Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 11
im. Marii Dąbrowskiej w Tarnowie

Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo!

            Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, określane w Polsce, jako RODO lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). Celem rozporządzenia jest ujednolicenie przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do osób fizycznych, których dane są przetwarzane, w zakresie ich praw z tego tytułu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 w/w rozporządzenia informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych pracowników szkoły, uczniów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych jest Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 11 im. Marii Dąbrowskiej z siedzibą przy ulicy Mościckiego 177 A, 33 – 100 Tarnów, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły – Elżbietę Wójcik.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e – mail: dyrsp11@umt.tarnow.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych i ustawowych szkoły na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f w/w rozporządzenia.
 4. Dane osobowe będą udostępniane odbiorcom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również przekazywane podmiotom, którym Administrator zleci wykonywanie usług na podstawie zawartej umowy powierzenia.
 5. Pozyskane od Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów lub przez okres konieczny do spełnienia obowiązków wskazanych w obowiązujących przepisach prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
 • prawo dostępu do swoich danych (zgodnie z art. 15 RODO)
 • prawo do sprostowania bądź uzupełnienia danych (zgodnie z art. 16 RODO)
 • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym” – zgodnie z art. 17 RODO)
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO)
 • prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO)
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie art. 21 RODO)
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (zgodnie art. 7 RODO)
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy w/w rozporządzenia

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne (w przypadku udzielenia zgody), zaś w pozostałych przypadkach obowiązkowe, gdyż wynika z obowiązujących przepisów prawa.

8. Dane osobowe nie podlegają przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane procesowi profilowania oraz przekazywane do państwa trzeciego.

 

Administrator Danych Osobowych

 Elżbieta Wójcik