Logo szkoły

Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 11
im. Marii Dąbrowskiej w Tarnowie

Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Pomoc materialna

„Stypendium szkolne”

Do 15 września 2017r. w szkole u pedagoga szkolnego można odbierać i składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym.

Stypendium szkolne przysługuje uczniom szkół podstawowych, gimnazjum i ponagimnazjalnych zamieszkałym na terenie Tarnowa. Pomoc socjalna nie obejmuje studentów i dzieci przedszkolnych oraz uczniów którzy ukończyli 25 rok życia. Uczniowie pełnoletni składają pełnomocnictwo dla rodzica składającego wniosek   na  występowanie w postępowaniu administracyjnym w ich imieniu w sprawie stypendium.

Stypendium może otrzymać uczeń, którego rodzina znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie oraz innych okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy materialnej takich jak bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność itp.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne to 514,00 zł netto – dochody za miesiąc sierpień 2017r.

Więcej informacji udziela pedagog szkolny.

Wniosek o stypendium

Oświadczenie

 

„Dzwonek na obiad”

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do włączenia się w akcję dożywania dzieci w szkołach. Ruszyła kolejna odsłona programu „Dzwonek na obiad” fundacji „Być Bardziej”.

O stypendium obiadowe mogą ubiegać się rodziny, których miesięczny dochód netto nie przekracza 800 złotych na jedną osobę.

Więcej informacji na temat inicjatywy „Dzwonek na obiad” www.dzwoneknaobiad.pl.

Szczegóły na stronie Edunet